De wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft als doel om de klooftussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten te verkleinen. Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 wijzigen er zaken. Bijvoorbeeld op het gebied van oproep­ overeenkomsten, de transitievergoeding en payroll. Dat heeft gevolgen. Voor Klaverwerk en voor onze klanten. Om de gevolgen voor iedereen zo helder mogelijk toe te lichten, hierbij de belangrijkste wijzigingen. Let op in week 48 komt de overheid pas met de nieuwe premie’s. Helaas kunnen we dan pas echt een daadwerkelijke premieverhoging doorgeven.

Kostprijsverhogers

De volgende punten verhogen de factor:

  • Stijging vakantiegeld van 8% naar 8,33%
  • Stijging aantal feestdagen, +1 dag
  • Vervanging sectorpremie, van 2,33% naar 7,94%

De premie voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract wordt 5 procentpunten hoger: 7,94%. De wijziging van de WW-premie staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

WW-premie afhankelijk van soort arbeidsovereenkomst (vast onbepaalde tijd of bepaalde tijd, flex of jaarcontract etc.)

Met de invoering van de WAB wordt de WW­premie op geheel andere wijze vastgesteld. Met de WAB wordt de sectorpremie afgeschaft. De sectorpremie wordt samengevoegd met de AWF­premie tot een algemene premie.

De hoogte van deze premie wordt afhankelijk naar de aard van de arbeidsovereenkomst: er komt een lage premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een eenduidige (vaste) arbeidsomvang en zonder uitsluiting loondoorbetaling. Dat wordt gecombineerd met een hoge premie voor alle andere contractvormen. Uitzondering hierop vormen de arbeidsovereenkomst met de werknemer onder de 21 jaar die minder dan 48 uur per vier weken werkt en de arbeidsovereenkomst die wordt gesloten in het kader van een BBL­traject (beroepsbegeleidende leerweg).

Transitievergoeding:

Werknemers krijgen vanaf dag één recht op een transitievergoeding, óók bij ontslag in de proeftijd. Daarmee hoopt het kabinet werkgevers over de streep te trekken om werknemers een vast contract aan te bieden

Op grond van de WAB is de werkgever vanaf het begin van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer als het dienstverband wordt beëindigd van rechtswege of door toedoen van de werkgever. De wachttermijn van 24 maanden komt te vervallen. De duur van het dienstverband is dus niet meer bepalend voor het recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk aan een derde van het maandloon en een evenredig deel daarvan voor de periode dat de arbeidsovereenkomst korter of langer dan een kalenderjaar heeft geduurd.

Het recht op een hogere transitievergoeding bij een dienstverband van meer dan tien jaar of voor de oudere werknemer komt te vervallen. Voor het berekenen van de transitie vergoeding wordt de duur van het dienstverband niet meer afgerond op halve jaren. Dit betekent dat de feitelijke duur van het dienstverband bepalend is, waardoor de transitievergoeding ook is verschuldigd als de arbeids- overeenkomst eindigt na een dag of een week.

Voorbeeld berekening 1 :

Dienstverband dat bestaat uit hele dienstjaren en een aantal maanden:

De arbeidsovereenkomst heeft 9 jaar en 4 maanden geduurd. De werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 3.000,­.

De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Zo bereken je de transitievergoeding over de hele dienstjaren:

9 dienstjaren x (1/3 van het bruto maandsalaris van €3000,­) = 9 x € 1.000,­ = € 9.000,­ bruto.

De transitievergoeding over de resterende 4 maanden bereken je met de volgende rekenformule: (feitelijk bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12)

Het feitelijk ontvangen bruto salaris over 4 maanden = 4 x € 3.000,­ = € 12.000,­

1/3 bruto maandsalaris = 1/3 x € 3.000,­ =

€ 1.000,­. De transitievergoeding voor de resterende 4 maanden komt dus uit op: (€ 12.000,­/ € 3.000,­) x ( € 1.000,­/12) = 4 x € 83,33 = € 333,33.

De totale transitievergoeding bedraagt € 9.000,­ + € 333,33 = € 9.333,33

 

Voorbeeld berekening 2 :

Dienstverband van enkele dagen:

De arbeidsovereenkomst heeft 5 dagen geduurd. De werknemer ontving een bruto salaris van € 800,­ over deze 5 dagen. Het bruto maandsalaris moet gelijkgesteld worden aan het bruto salaris over deze 5 dagen voor de berekening van de transitievergoeding.

De berekening van de transitievergoeding is daarmee als volgt:

(feitelijk bruto salaris/bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris/12)

Bruto maandsalaris = bruto salaris = € 800,­ 1/3 bruto maandsalaris = € 266,67

De transitievergoeding bedraagt (€ 800/€ 800) x (266,67/12) = € 22,22

U merkt de wet WAB heeft nogal gevolgen!